Integritetspolicy för

Maria Rickert Fastighetsmäklare AB

Den 25 maj 2018 infördes nya EU-regler för dataskydd (Dataskyddsförordningen GDPR) som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). För oss på Maria Rickert Fastighetsmäklare är det viktigt att värna om din personliga integritet och behandla dina personuppgifter ansvarsfullt så det känns tryggt för dig som har kontakt med oss. Vi vill alltid göra din upplevelse så bra som möjligt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss.

Bakgrund

Maria Rickert Fastighetsmäklare samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

En mäklare samlar in personuppgifter från olika källor till exempel Lantmäteriet, Bostadsrättsföreningar, Banker mm. Vill du veta källor för just dig ska du kontakta det kontor där du finns registrerad.

 

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

 

Spekulanter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar Maria Rickert Fastighetsmäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Maria Rickert Fastighetsmäklare. Dina personuppgifter kommer normalt att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in. Det kan även vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra åtaganden.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:                                              

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer normalt sett att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts. Det kan även vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig, enligt våra åtaganden.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lämnade bud

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger fastighetsmäklaren enligt lag. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

Köpare

Om du köper en bostad som Maria Rickert Fastighetsmäklare förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där mäklarföretaget har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av Maria Rickert Fastighetsmäklare. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

 

Kategori av Personuppgift

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att Maria Rickert Fastighetsmäklare ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Låneuppgifter

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att Maria Rickert Fastighetsmäklare ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom Maria Rickert Fastighetsmäklare. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger fastighetsmäklare enligt lag. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Säljare

I samband med att du säljer en bostad genom Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom Maria Rickert Fastighetsmäklare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Kontonummer
 • Mäklararvode för det aktuella uppdraget

Behandlingen sker för att Maria Rickert Fastighetsmäklare ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då det aktuella företagets räkenskapsår avslutats.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att fastighetsmäklaren ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt

Behandlingen sker för att fastighetsmäklaren ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att fastighetsmäklaren ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter fastighetsmäklaren behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

Behandlingen sker för att Maria Rickert Fastighetsmäklare ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger fastighetsmäklaren enligt lag. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Potentiella säljare

Om du har kontakt med Maria Rickert Fastighetsmäklare avseende ett eventuellt uppdrag för fastighetsmäklaren att sälja en bostad behandlar Maria Rickert Fastighetsmäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Uppgifter hänförliga till bostaden

Behandlingen sker för att fastighetsmäklaren ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn på fastighetsmäklarföretaget
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra mäklarföretagets tjänster.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger fastighetsmäklaren. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom Maria Rickert Fastighetsmäklare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar Maria Rickert Fastighetsmäklare dina personuppgifter för följande ändamål.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Maria Rickert Fastighetsmäklare har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger fastighetsmäklaren enligt lag. De uppgifter Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

Överföring av Personuppgifter

Maria Rickert Fastighetsmäklare kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder i EU/EES).

Personuppgiftsbiträden:

Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara Maria Rickert Fastighetsmäklare leverantör av datasystem.
Det kan också finnas andra personuppgiftsansvariga.
För att få en komplett lista över dessa kan du kontakta Maria Rickert Fastighetsmäklare där du finns registrerad.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Maria Rickert Fastighetsmäklare och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Maria Rickert Fastighetsmäklare och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag

Maria Rickert Fastighetsmäklare kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som Maria Rickert Fastighetsmäklare behandlar.

Rättigheter från och med den 25 maj 2018

1) Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än mäklarföretagets legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta Maria Rickert Fastighetsmäklare. Om du invänder mot behandlingen måste Maria Rickert Fastighetsmäklare visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

2) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

3) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då Maria Rickert Fastighetsmäklare utreder huruvida du har rätt till radering.

4) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Maria Rickert Fastighetsmäklare att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

5) Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Maria Rickert Fastighetsmäklare

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Maria Rickert Fastighetsmäklare enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på maria@mariarickert.se så återkommer vi till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Maria Rickert Fastighetskonsult AB (org.nr.556611-0085 ) med postadress Hantverkargatan 2B 722 12 Västerås, E-post: maria@mariarickert.se, Web: www.mariarickert.se

Uppdaterad 2018-09-04